Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Předpověď počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2022 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Loket, hradby – oprava historických zdí na parcele č. 475 – I. etapa.
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a spojka na č. 6 – pro rok 2022
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Likvidace invazních rostlin - město Loket - 2022
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Obnova naučné stezky - cyklostezka Ohře - úsek Loket - Královské Poříčí
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Projektová dokumentace stavebních úprav krovů a střech hradu Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Přednášková a výstavní činnost v Městské knihovně Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Ošetření lipové aleje v ulici Rooseveltova - Loket
Karlovartský kraj Živý kraj

Odbor majetku města

Odbor vykonává vlastnická práva k nemovitému a movitému majetku ve vlastnictví města Loket v oblasti správy domů, bytů a areálů a oblasti správy pozemků včetně jejich prodeje a pronájmu. Předkládá návrhy k prodejům nemovitého majetku a realizuje prodej dle rozhodnutí RM a ZM. Zveřejňuje záměry města k zcizení majetku formou prodeje na dobu stanovenou zákonem o obcích, rozhodne-li tak RM. Spravuje movitý a nemovitý majetek.
Předkládá návrhy k pronájmu, výpůjčkám, a darům nemovitého majetku a realizuje pronájem a výpůjčky dle rozhodnutí RM a ZM. Realizuje a zajišťuje veškerou agendu spojenou s hospodařením s byty, domy a areály ve vlastnictví města Loket. Zajišťuje správu, opravy a údržbu nemovitostí, schvaluje opravy. Vede evidenci nemovitostí. Pravidelně aktualizuje evidenci majetku a provádí roční inventarizaci majetku. Spravuje pozemky, které nejsou svěřeny do správy příspěvkovým organizacím či jiným obchodním společnostem. Uplatňuje nabytí movitého a nemovitého majetku, včetně budov a jiných staveb pro město Loket. Nemovitý majetek  nechává  zapsat  do  katastru  nemovitostí  pro  město Loket u Katastrálního úřadu Sokolov a Karlovy Vary. Zajišťuje údržbu zeleně (kácení stromů, vyřezávání, sekání travního porostu) na pozemcích, které jsou v majetku města. Vydává stanoviska k záboru veřejných zelených ploch. Zajišťuje bezporuchový provoz veřejného osvětlení na území města. 

________________________________________________________________________________________________

Jméno a příjmení

Funkce

Telefon

E-mail

Ing. Kateřina Smolíková

vedoucí odboru

352 359 727

k.smolikova@loket.cz

Jana Kulhanová  

referent odboru

352 359 721

j.kulhanova@loket.cz

Lubomír Sluka

referent odboru

702 109 457

l.sluka@loket.cz

Věra Slámová

referent odboru

352 359 739

v.slamova@loket.cz

 

referent odboru

352 359 736