Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Předpověď počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2021 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Digitální povodňový plán města Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a na cyklotrasu č. 6 pro rok 2021
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Likvidace invazních rostlin - Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Slavnostní otevření Dvorany
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Obměnu pneumatik u jedné cisternové automobilové stříkačky jednotky sboru dobrovolných hasičů města Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Rozšíření řidičského oprávnění na skupinu C pro jednoho člena jednotky sboru dobrovolných hasičů města Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: Program na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň
Karlovartský kraj Živý kraj

Odbor majetku města

Odbor vykonává vlastnická práva k nemovitému a movitému majetku ve vlastnictví města Loket v oblasti správy domů, bytů a areálů a oblasti správy pozemků včetně jejich prodeje a pronájmu. Předkládá návrhy k prodejům nemovitého majetku a realizuje prodej dle rozhodnutí RM a ZM. Zveřejňuje záměry města k zcizení majetku formou prodeje na dobu stanovenou zákonem o obcích, rozhodne-li tak RM. Spravuje movitý a nemovitý majetek.
Předkládá návrhy k pronájmu, výpůjčkám, a darům nemovitého majetku a realizuje pronájem a výpůjčky dle rozhodnutí RM a ZM. Realizuje a zajišťuje veškerou agendu spojenou s hospodařením s byty, domy a areály ve vlastnictví města Loket. Zajišťuje správu, opravy a údržbu nemovitostí, schvaluje opravy. Vede evidenci nemovitostí. Pravidelně aktualizuje evidenci majetku a provádí roční inventarizaci majetku. Spravuje pozemky, které nejsou svěřeny do správy příspěvkovým organizacím či jiným obchodním společnostem. Uplatňuje nabytí movitého a nemovitého majetku, včetně budov a jiných staveb pro město Loket. Nemovitý majetek  nechává  zapsat  do  katastru  nemovitostí  pro  město Loket u Katastrálního úřadu Sokolov a Karlovy Vary. Zajišťuje údržbu zeleně (kácení stromů, vyřezávání, sekání travního porostu) na pozemcích, které jsou v majetku města. Vydává stanoviska k záboru veřejných zelených ploch. Zajišťuje bezporuchový provoz veřejného osvětlení na území města. 

________________________________________________________________________________________________

Jméno a příjmení

Funkce

Telefon

E-mail

Ing. Kateřina Smolíková

vedoucí odboru

352 359 727

k.smolikova@loket.cz

Jana Kulhanová  

referent odboru

352 359 721

j.kulhanova@loket.cz

Lubomír Sluka

referent odboru

702 109 457

l.sluka@loket.cz

Věra Slámová

referent odboru

352 359 739

v.slamova@loket.cz

Jitka Váňová

referent odboru

352 359 736

j.vanova@loket.cz