Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

Předpověď počasí
Počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2018 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a spojka na č. 6 pro rok 2018
  • Umělci regionu v Městské knihovně Loket 2018
  • IV. Open Air Silvestr Karlovarského kraje a Města Loket
Karlovartský kraj Živý kraj

Registr oznámení podle zákona o střetu zájmů

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, upravuje:

  1. povinnost veřejných funkcionářů vykonávat svoji funkci tak, aby nedocházelo ke střetu mezi jejich osobními zájmy a zájmy, které jsou povinni z titulu své funkce prosazovat nebo hájit;

  2. povinnost veřejných funkcionářů oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má;

  3. omezení některých činností veřejných funkcionářů a neslučitelnost výkonu funkce veřejného funkcionáře s jinými funkcemi;

  4. odpovědnost veřejných funkcionářů za porušení povinností stanovených tímto zákonem, včetně sankcí, které lze veřejnému funkcionáři za porušení těchto povinností uložit.

Veřejní funkcionáři

a) člen zastupitelstva města, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn,
b) člen rady města, který není pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn,
c) vedoucí zaměstnanec města podílející se na výkonu správních činností zařazený do Městského úřadu Loket.

Podávání oznámení

Veřejný funkcionář podává formou čestného prohlášení oznámení o
a) osobním zájmu,
b) jiných vykonávaných činnostech,
c) majetku nabytém v průběhu výkonu funkce,
d) příjmech, darech a závazcích.

Registr oznámení, vedení registru oznámení

Správcem registru oznámení je Ministerstvo spravedlnosti, které je podle zákona evidenčním orgánem. 

Nahlížení do registru oznámení

Rozsah nahlížení do registru oznámení upravuje § 14 b v. u. zákona.

 

 

_______________________________________________________________________________________________

obrázekZákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů [709,11 kB]