Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

Předpověď počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2019 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na tvarovací řez 18 ks stromů v lipové aleji p. č. 265/1 a 266/4 k. ú. Loket
  • Pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů
  • Městská dvorana Loket – obnova historických oken společenského sálu
  • Dotace na přímou likvidaci invazivních druhů rostlin v Karlovarském kraji: bolševníku velkolepého, křídlatky sachalinské, japonské a české, netýkavky žláznaté
  • Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a spojka na č. 6 pro rok 2019
  • Třídomí, kostel sv. Mikuláše – rekonstrukce zdiva kostela
  • V. Open air Silvestr Karlovarského kraje a města Lokte
Karlovartský kraj Živý kraj

Odbor výstavby

Odbor plní úkoly stavebního úřadu ve svém správním území.
Vede územní řízení a vydává rozhodnutí o umístění staveb, využití území, chráněném území a stavební uzávěře. Provádí stavební řízení a vydává rozhodnutí o povolení stavby, odstranění stavby. Provádí kolaudační řízení jím povolených staveb. Vykonává státní stavební dohled. Přiděluje názvy ulic a čísla popisná. Provádí správní řízení o deliktech a přestupcích a následně vydává rozhodnutí o finančním postihu.
Na úseku komunikací rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie. Vykonává působnost silničního správního řádu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací. Zajišťuje veškeré činnosti a úkoly města v oblasti samostatné působnosti v procesu územního plánování.

Na úseku životního prostředí vydává pro intravilán města souhlas ke kácení stromů a určuje náhradní výsadbu. Přijímá a vyřizuje žádosti o vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Koordinuje a zajišťuje odpadové hospodářství města. Vede evidenci malých zdrojů znečištění ovzduší, vydává rozhodnutí o poplatku za znečišťování ovzduší, provádí kontrolní činnost. Provádí odchyt toulavých, zdivočelých a synantropních zvířat, zabezpečuje jejich umístění v útulku. Plánuje výsadbu a obnovu zeleně ve městě. Zajišťuje a koordinuje úkoly úřadu uložené zákonem o IZS a krizovým zákonem.

 ________________________________________________________________________________________________

Jméno a příjmení

Funkce

Telefon

E-mail

Danka Dolejšová

vedoucí odboru

352 359 730

d.dolejsova@loket.cz  

Bc. Milan Hroníček

úředník odboru

352 359 729

m.hronicek@loket.cz

Naděžda Doischerová

úředník odboru

352 359 726

n.doischerova@loket.cz

Zdeněk Immer

úředník odboru

352 359 726

z.immer@loket.cz