Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

Předpověď počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2019 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na tvarovací řez 18 ks stromů v lipové aleji p. č. 265/1 a 266/4 k. ú. Loket
  • Pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů
  • Městská dvorana Loket – obnova historických oken společenského sálu
  • Dotace na přímou likvidaci invazivních druhů rostlin v Karlovarském kraji: bolševníku velkolepého, křídlatky sachalinské, japonské a české, netýkavky žláznaté
  • Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a spojka na č. 6 pro rok 2019
  • Třídomí, kostel sv. Mikuláše – rekonstrukce zdiva kostela
  • V. Open air Silvestr Karlovarského kraje a města Lokte
Karlovartský kraj Živý kraj

Odbor majetku města

Odbor vykonává vlastnická práva k nemovitému a movitému majetku ve vlastnictví města Loket v oblasti správy domů, bytů a areálů a oblasti správy pozemků včetně jejich prodeje a pronájmu. Předkládá návrhy k prodejům nemovitého majetku a realizuje prodej dle rozhodnutí RM a ZM. Zveřejňuje záměry města k zcizení majetku formou prodeje na dobu stanovenou zákonem o obcích, rozhodne-li tak RM. Spravuje movitý a nemovitý majetek.
Předkládá návrhy k pronájmu, výpůjčkám, a darům nemovitého majetku a realizuje pronájem a výpůjčky dle rozhodnutí RM a ZM. Realizuje a zajišťuje veškerou agendu spojenou s hospodařením s byty, domy a areály ve vlastnictví města Loket. Zajišťuje správu, opravy a údržbu nemovitostí, schvaluje opravy. Vede evidenci nemovitostí. Pravidelně aktualizuje evidenci majetku a provádí roční inventarizaci majetku. Spravuje pozemky, které nejsou svěřeny do správy příspěvkovým organizacím či jiným obchodním společnostem. Uplatňuje nabytí movitého a nemovitého majetku, včetně budov a jiných staveb pro město Loket. Nemovitý majetek  nechává  zapsat  do  katastru  nemovitostí  pro  město Loket u Katastrálního úřadu Sokolov a Karlovy Vary. Zajišťuje údržbu zeleně (kácení stromů, vyřezávání, sekání travního porostu) na pozemcích, které jsou v majetku města. Vydává stanoviska k záboru veřejných zelených ploch. Zajišťuje bezporuchový provoz veřejného osvětlení na území města. 

________________________________________________________________________________________________

Jméno a příjmení

Funkce

Telefon

E-mail

Ing. Kateřina Smolíková

vedoucí odboru

352 359 727

k.smolikova@loket.cz

Jana Kulhanová  

referent odboru

352 359 721

j.kulhanova@loket.cz

Josef Novák

referent odboru

724 410 999

j.novak@loket.cz

Věra Slámová

referent odboru

352 359 721

v.slamova@loket.cz