Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Předpověď počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2022 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Loket, hradby – oprava historických zdí na parcele č. 475 – I. etapa.
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a spojka na č. 6 – pro rok 2022
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Likvidace invazních rostlin - město Loket - 2022
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Obnova naučné stezky - cyklostezka Ohře - úsek Loket - Královské Poříčí
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Projektová dokumentace stavebních úprav krovů a střech hradu Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Přednášková a výstavní činnost v Městské knihovně Loket
  • Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: Ošetření lipové aleje v ulici Rooseveltova - Loket
Karlovartský kraj Živý kraj

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

NÁZEV, DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ MĚSTA

Právní základ

Město Loket je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Město je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Historický základ

Město Loket vzniklo roku 1240 za vlády krále Václava I. z předhradí pevného královského hradu stejného jména ze třetí čtvrtiny 12. století. 

obrázek

MONITOR je informační portál Ministerstva financí, který umožňuje volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy.

Město LOKET - účetní informace

ŽÁDOSTI O INFORMACE

Žádosti o informace je možné podat na podatelně Městského úřadu Loket.
Informace lze získat též na: mu.loket.cz   

ŽÁDOSTI A PODÁNÍ

Žádosti a ostatní podání lze podat do podatelny městského úřadu Loket, nebo elektronicky na: epodatelna@loket.cz

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů Městského úřadu Loket
Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru MÚ, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě, uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, která dle obsahu projedná rada města, starosta, nebo tajemník městského úřadu.
 

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města
Proti rozhodnutí rady města nebo zastupitelstva města v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústní či písemný návrh na pozastavení výkonu tohoto rozhodnutí Krajskému úřadu Karlovarského kraje v Karlových Varech, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Proti ostatním úkonům orgánů města opravné prostředky nejsou.
 
Soudní přezkoumání
Došlo-li rozhodnutím odboru či orgánu města ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Mezi nejdůležitější právní předpisy, podle nichž město jedná a rozhoduje, patří:

zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce

zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích

zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

zák. č.   21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu

zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí

zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád

zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví

zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

zák. č. 185/2004 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů

zák. č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v ČR

zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679,  o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

zák. č.   84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

zák. č. 379/2005 Sb., opatření k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, …

zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů

zák. č.   13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, a o změně některých zákonů

zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích

 

Uvedené předpisy naleznete na: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/699/place

obrázekPřehled nejdůležitějších právních předpisů [154,97 kB]

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

obrázekSazebník úhrad [43,00 kB]