Městský úřad Loket

T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket


Tel: 352 359 725

Email: mesto@loket.cz

Zobrazit úplné kontakty ...

Předpověď počasí
Počasí
Projekty realizované v Lokti v roce 2016 za finanční podpory Karlovarského kraje
  • Věcné vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Loket
  • Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a spojka na č. 6
  • Oprava visuté lávky přes Ohří ve Svatošských skalách
  • Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého umístěné na torzu mostního pilíře Loket (probíhá)
  • Výstavy a jejich doprovodný program pro veřejnost v Městské knihovně Loket (probíhá)
  • II. Open air silvestr Karlovarského kraje  (bude pořádán)
Karlovartský kraj Živý kraj

Úřad informuje

Pronájem městské tělocvičny

22.11.2012 | Jiří Vávra

obrázek

 

TĚLOCVIČNA – PROVOZNÍ ŘÁD

 

 

 
Město Loket je zřizovatelem městské tělocvičny. Provoz je dán tímto řádem a všichni uživatelé jsou
povinni se jím řídit. Provozní doba je stanovena na pracovní dny, vyjma hlavních prázdnin a svátků.
Provoz začíná v 07:00 hodin a končí ve 22:00 hodiny. Provoz o sobotách a nedělích bude určen po
dohodě se správcem, po předložení plánu využití.

1. Každá zodpovědná osoba pověřená vedením cvičení zajistí uzamčení vchodu do objektu po
celou dobu tréninku, nepřipustí pohyb cizích osob v prostorách tělocvičny. Jestliže se někteří
cvičenci opozdí, zazvoní na sál a vedoucí zajistí jejich vpuštění do objektu.

2. Vstup do prostoru tělocvičny je povolen v čisté sálové obuvi. Každý návštěvník je povinen se
do takové obuvi přezout.

3. Přístup do tělocvičny je dovolen pouze pod dohledem zodpovědné osoby (pedagogický dozor,
vedoucí oddílu, trenér či jiná pověřená osoba).

4. Bezpečnost cvičenců musí být zajištěna stálým odborným dozorem zodpovědnou osobou.

5. Využívání tělocvičného nářadí řídí zodpovědná osoba, která zodpovídá i za řádné uložení po
skončení cvičení.

6. Na velkém sále je povoleno používat pro hry s míčem pouze lehké sálové míče, na malém sále
je zakázáno používat míče úplně.

7. Všichni cvičenci jsou povinni udržovat čistotu a pořádek, používat tělocvičnu a její zařízení
tak, aby nedocházelo k poškozování majetku a úrazům. Vedoucí cvičební hodiny je povinen
hlásit ihned každou závadu a poškození správci tělocvičny nebo ji zapsat do knihy závad.
Lékárničky jsou umístěny v kabinetech a u správce tělocvičny. Použití je nutno zapsat do
knihy úrazů. Vybavení lékárničky si zajišťují uživatelé tělocvičny na své náklady.

8. Je přísně zakázáno kouření a jakákoliv manipulace s ohněm, rovněž je zakázáno zasahování
do technických zařízení, např. elektro, voda, topení, …

9. Učitelé a vedoucí cvičenci překontrolují před vstupem i při odchodu stav tělocvičny a
nářaďovny, zhasnutí světel, uzavření vody a oken.

10. Město Loket neručí za odložené věci a případné úrazy.

11. Seznam ztrát a nálezů je vyvěšen u botníku a věci je možno vyzvednout osobně u správce
tělocvičny.

12. Učitelé a vedoucí cvičenci zodpovídají za dodržování tohoto provozního řádu.

13. Kontrolou dodržování provozního řádu je pověřen správce tělocvičny a pověřené osoby MěÚ
Loket.

14. Změna tohoto provozního řádu podléhá dohodě zúčastněných stran a schválení radou města.

Nedodržování tohoto provozního řádu může být řešeno napomenutím až vykázáním

z prostoru tělocvičny.

Schváleno radou města dne 6. 11. 2012 usnesením č. R398/27/2012